Zapisy na Blog Matters 2018

Jeszcze przed wakac­ja­mi zaprasza­my na czer­w­cowe spotkanie bloger­skie w Sarbinowie. Po co sobie zaprzą­tać głowę pod­czas majów­ki — zapisz się już dziś!

Zgłoszenia uczest­nict­wa w spotka­niu moż­na było przesyłać poprzez For­mu­la­rz zgłoszeniowy do 27 kwiet­nia br.

 

Serdecznie dzięku­je­my za zgłoszenia!
Jeśli masz jakieś pyta­nia prosimy o kon­takt e-mailowy.

Scroll to Top