Zapisy na Blog Matters 2018

Jeszcze przed wakac­ja­mi zaprasza­my na czer­w­cowe spotkanie bloger­skie w Sarbinowie. Po co sobie zaprzą­tać głowę pod­czas majów­ki — zapisz się już dziś!

Zgłoszenia uczest­nict­wa w spotka­niu moż­na przesyłać poprzez For­mu­la­rz zgłoszeniowy do 27 kwiet­nia br.

 

For­mu­la­rz zgłoszeniowy

 

Do 15 maja 2018 zostanie ogłos­zona lista uczest­ników spotka­nia, o czym także poin­for­mu­je­my drogą mailową.

Serdecznie dzięku­je­my za zgłoszenia!
Jeśli masz jakieś pyta­nia prosimy o kon­takt e-mailowy.

Scroll to Top