Spotkanie “Może nad morze” w Mielnie

Jeszcze na  żad­nym spotka­niu bloger­skim morze nie było tak blisko!

Organizatorki

Moni­ka Kil­i­jańs­ka z blo­ga Kon­fab­u­la

Mile­nia Czupry­ni­ak z blo­ga Cytry­ni­a­ki

Prelegenci

Aga­ta Ossows­ka

Nie czekaj na „natch­nie­nie”! Poz­naj nowoczesne sposo­by na odnalezie­nie inspiracji.

Jak poradz­ić sobie, kiedy braku­je weny, a blog czeka na kole­jny wpis? Gdzie szukać pomysłów? I jak wybrać te, które będą najbardziej intere­su­jące dla czytel­ników?

Życie pisze najlep­sze his­to­rie, a własne doświad­czenia mogą być potężną kopal­nią pomysłów na tek­sty, jed­nak po pewnym cza­sie warto wspomóc się narzędzi­a­mi ułatwia­ją­cy­mi planowanie pub­likacji i wyszuki­wanie intere­su­ją­cych tem­atów.

O kulisach codzi­en­nych zma­gań z trud­ną mater­ią, jaką jest tekst opowie dzi­en­nikar­ka i copy­writer – Aga­ta Ossows­ka.

Aga­ta ma za sobą kilka­naś­cie lat pra­cy w redakc­jach gazet i por­tali inter­ne­towych, kierowała również dzi­ałem mar­ketingu inter­ne­towego w agencji reklam­owej oraz pisała sztu­ki teatralne i adap­tac­je sceniczne. Obec­nie wyda­je ser­wis HappyKoszalin.pl. Zaj­mu­je się też doradztwem w zakre­sie mar­ketingu w sieci. Z wyk­sz­tałce­nia jest filolo­giem, ukończyła również pody­plo­mowe Studi­um Lit­er­acko — Artysty­czne.

Mag­dale­na Kubi­ak-Mokrac­ka

Od 18 roku życia aparat nosi zawsze przy sobie.
Kocha to co robi, bo zatrzy­mu­je piękne i ulotne chwile na “kartce błyszczącego papieru”.
Od pon­ad 2 lat prowadzi blo­ga Ona Jed­na a Ich Dwóch, gdzie łączy swo­je pas­je: fotografię i pisanie.
Mag­da opowie Nam jak zro­bić zdję­cia do wpisu, aby były nie tylko dodatkiem do tek­stu, ale także ważną i atrak­cyjną jego częś­cią. Jaka jest najlep­sza pora na wykony­wanie zdjęć, a jaka naj­gorsza. Pod­powie co zro­bić aby poprzez zdję­cia zachę­cić czytel­ników do więk­szej akty­wnoś­ci.

Agniesz­ka Mar­czak

Czyli Mama­Time Coach­ing! Tak! Kto w zeszłym roku uczest­niczył w pier­wszej edy­cji “Może nad Morze”, zapewne pamię­ta wspani­ałą Agnieszkę, która jest cer­ty­fikowanym coachem. Ciężko było­by zapom­nieć…
Agniesz­ka jest sym­pa­ty­czną, ciepłą osobą, od której aż razi pozy­ty­w­na ener­gia!
Pod­czas warsz­tatów z Agnieszką nie sposób się nudz­ić, a mądroś­ci, które wypły­wa­ją z jej ust, zakotwicza­ją się w umyśle i zmusza­ją do myśle­nia, anal­i­zowa­nia, do zmi­an! W zeszłym roku Agniesz­ka mówiła Nam jak o sobie mówić i jak o sobie pisać. Nato­mi­ast w tym roku, dowiemy się skąd czer­pać siłę do real­iza­cji marzeń oraz jak motywac­ja pozwala pode­j­mować codzi­enne wyzwa­nia.

Uczestniczki

1. Anna Koralews­ka z www.mama-sama.pl
2. Alek­san­dra Pro­taswicz z www.okiemalexa.blogspot.com
3. Lidia Rami z http://malylisekpoznajeswiat.blogspot.com/
4. Anna Radom­s­ka z http://zycnieumieracania.blogspot.com/
5. Żane­ta Bom­ba z http://mother-andson.blogspot.com/
6. Agniesz­ka Walkowiak z http://www.instrukcjepoprosze.pl/
7. Izabela Urba­ni­ak-Marut z http://nianio.com.pl/
8. Nadine Kranik z http://macierzynstworaz.pl/
9. Kasia Mirek z www.mamanatropie.pl
10. Elwira Górs­ka z https://mamusiowesekrety.blogspot.com/
11. Aga­ta Borkows­ka z http://blogujacamamadwojki.blogspot.com/
12. Karoli­na Szwabow­icz-Mosi­ca z www.naszebabelkowo.blogspot.com
13. Ewa Terek z a-n-i-e-l-o-v-e.blogspot.com
14. Asia Glin­iec­ka z www.latorosle.pl
15. Krysty­na Polek z http://twardonaziemimiekkowchmurach.blogspot.com/
16. Izabela Pacocha z http://szczyptaomnie.blogspot.com/
17. Mag­dale­na Szy­mańs­ka z http://zwyklejmatkiwzlotyiupadki.blogspot.com/
18. Ania Dudz­ic­ka z mamamusia-i-lobuziaki.blogspot.com
19. Mag­dale­na Mokrac­ka z onajedna.com

Dodatkowo “wol­nym słuchaczem” została Katarzy­na Kowal­s­ka.

Plan spotkania

10:30 — 10:45 Pow­i­tanie uczest­niczek, luźne roz­mowy.

10:45–11.45 Prelekc­ja Coach’a Agniesz­ki Mar­czak
Skąd czer­pać siłę do real­iza­cji marzeń? Jak motywac­ja pozwala pode­j­mować codzi­enne wyzwa­nia.

11:45–12:00 Krót­ka prz­er­wa

12:00–13:00 Prelekc­ja dzi­en­nikar­ki i copy­writer Agaty Ossowskiej
Nie czekaj na “natch­nie­nie”! Poz­naj nowoczesne sposo­by na odnalezie­nie inspiracji.

13:00–13:30 Prz­er­wa na obi­ad

13:30–14:30 Prelekc­ja z Mag­daleną Mokracką — blogerką i fotografem z zawodu.
Jak robić zdję­cia do wpisu, aby były nie tylko dodatkiem do tek­stu, ale także ważną i atrak­cyjną jego częś­cią.

14:30–15:30 Losowanie upominków, tort i luźne poga­duchy.

Uwa­ga!!! Po zakończe­niu zaprasza­my na wspól­ny spac­er po plaży, a chęt­nych — do SPA!

Miejsce spotkania

Jak pić szam­pana, to fran­cuskiego! Jak orga­ni­zować spotkanie, to w najlep­szej lokaliza­cji ze wszys­t­kich!

II Spotkanie Blogu­ją­cych Mam “Może nad morze?” odbędzie się naprawdę nad morzem! 10 wrześ­nia goś­cić Nas będzie wspani­ały Med­ical SPA Uni­tral w Miel­nie​: zwycięz­ca konkursów „wSPAni­ałe miejsce na mapie urody 2015” w kat­e­gorii Najlep­sze Medy­czne SPA w Polsce oraz „Najpiękniejsze SPA 2015” w kat­e­gorii Med­ical SPA. To hotel z wyjątkową Stre­fą SPA w kli­ma­cie Morza Martwego, gdzie zna­jdziemy basen solankowy z morską wodą z Jor­danii, grotę sol­ną czy sauny. A do tego wiele, wiele więcej!

Sponsorzy i patroni medialni

Może nad morze w mediach

Hap­py Kosza­lin

Czas dzieci

Relacje ze spotkania

Cytry­ni­a­ki: relac­ja i wzmi­an­ka o spon­so­rach

Kon­fab­u­la

Nasze Bąbelkowo

Twar­do na zie­mi, miękko w chmu­rach

Latorośle

Zwykła mat­ka

Scroll to Top