Sponsorzy i patroni medialni Blog Matters 2018

Spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni Blog Mat­ters 2018. Dzię­ki nim to co dobre, sta­je się jeszcze lep­sze!

Mis­ją firmy Ole­o­farm jest tros­ka o zdrowie, odporność, wital­ność i dobre samopoczu­cie osób w każdym wieku. Dzi­ałal­ność firmy rozpoczęła się w 2002 r. w Pietrzykow­icach koło Wrocław­ia. Jako Zakład Pro­dukcji Ole­jów Far­ma­ceu­ty­cznych i Kos­me­ty­cznych fir­ma spec­jal­i­zowała się w pro­dukcji ole­jów roślin­nych z nasion m.in.: wiesioł­ka, ogóreczni­ka i lnu. Obec­nie siedz­i­ba firmy i zakład pro­duk­cyjny zna­j­du­je się na uli­cy Mokro­noskiej we Wrocław­iu. Dziś Ole­o­farm to jed­na z więk­szych firm far­ma­ceu­ty­cznych z pol­skim kap­i­tałem, która w swej ofer­cie posi­a­da bogatą ofer­tę ole­jów zim­notłoc­zonych, suple­men­tów diety, soków itp.

Redro to jedyny w swoim rodza­ju sklep inter­ne­towy ze sztuką użytkową,  odpowiada­jącą najbardziej wyrafi­nowanym gus­tom. Moż­na tu wybrać foto­tapety, obrazy, plakaty  nakle­j­ki na ścianę, lap­topa, lodówkę czy inny mebel o  dowol­nej, najbardziej wymyśl­nej tem­atyce. Pro­dukc­ja obrazów i wiz­erunk­ów, które uatrak­cyjnią wnętrza oraz nadadzą nowe życie przed­miotom i meblom odby­wa się z zachowaniem wymogów ekologii bez utraty jakoś­ci pro­duk­tu.

Fir­ma TOPGAL a. s. pow­stała w Czechach w roku 1993 jako pro­du­cent galanterii skórzanej. Dwa lata później zde­cy­dowała się na spec­jal­iza­cję w zakre­sie pro­dukcji ple­caków szkol­nych z ory­gi­nal­nym i uni­w­er­sal­nym designem.  Dzieci są tu najważniejszy­mi Klien­ta­mi. To dla nich twor­zone są kolekc­je ple­caków, ple­caczków i piórników. Ple­ca­ki są dos­tosowane do wyma­gań uczniów i codzi­en­nej ergonomii w szkole, z wyraźny­mi odblaska­mi, tapingiem na lamówkach, czy szelkach. Bez­pieczeńst­wo i widoczność dziec­ka na drodze są najważniejsze.

 

Głównym przed­miotem dzi­ałal­noś­ci jest pro­dukc­ja kolorowych kocyków i poś­cieli dla dzieci. Mar­ka Amaloo speł­nia nie tylko dziecięce marzenia o ciepłym, przy­tul­nym i kolorowym świecie, ale także marzenia rodz­iców o pro­duk­tach, które były­by eko­log­iczne i eduka­cyjne, pobudza­ły wyobraźnię i kreaty­wność, a przy tym dostar­cza­ły­by świet­nej zabawy. Amaloo to pro­duk­ty zapro­jek­towane i w całoś­ci uszyte w Polsce z najwyższej jakoś­ci mate­ri­ałów. Tkaniny użyte w pro­dukcji poszczegól­nych artykułów są bez­pieczne dla dzieci, posi­ada­ją odpowied­nie atesty i cer­ty­fikaty.

Crafto­holic SHOP to wyjątkowy sklepik, także inter­ne­towy, z niespo­tykany­mi, design­er­ski­mi tkan­i­na­mi i akce­so­ri­a­mi pas­man­teryjny­mi, a wszys­tko wyse­lekcjonowane z ogrom­ną staran­noś­cią. Bezpośred­ni dys­try­b­u­tor wielu znanych marek: Shan­non Fab­rics, Michael Miller, Robert Kauf­man, Tim­less Trea­sures, Far­ben­mix. 

U pod­staw firmy Cocomi­lo leży tros­ka o dzieci i pas­ja do tworzenia dla nich wyjątkowych pro­duk­tów, które będą jed­nocześnie służyły do zabawy oraz pozy­ty­wnie wpły­wały na ich zdrowie, a sam pro­ces wyt­warza­nia nie wpły­wał degrada­cyjnie na środowisko, dzię­ki czemu łatwiej wychować dzieci w świado­moś­ci eko­log­icznej. Pro­duk­ty COCOMILO wypełnione są łuską gryczaną, która w niezwyk­le skuteczny, nat­u­ral­ny sposób wpły­wa na poprawę zdrowia i kom­for­tu snu. Każdy z naszych pro­duk­tów to małe dzieło sztu­ki wyko­nane z najwyższa dbałoś­cią o każdy szczegół, a autora­mi wzorów częs­to są same dzieci. Wyko­rzys­tane do pro­dukcji mate­ri­ały i dodat­ki posi­ada­ją odpowied­nie cer­ty­fikaty.

Wydawnict­wo poz­nańskie, które na rynku ist­nieje już od 1994 roku. Obec­nie ma w swo­jej ofer­cie pon­ad 1000 propozy­cji czytel­niczych szczegól­nie z gatunku sci­ence fic­tion, fan­ta­sy i powieś­ci grozy, a także lit­er­aturę pop­u­larnonaukową i naukową.

Cer­ty­fikowany coach i spec­jal­ista od PR. Twór­ca autorskiego pro­gra­mu roz­wo­ju dla mam “Macierzyńst­wo bez krzyku”, który kierowany jest dla wszys­t­kich kobi­et, w szczegól­noś­ci dla mam, które chcą popra­cow­ać nad relac­ja­mi z bliski­mi, z dzieck­iem, ze sobą. Miesz­ka w Poz­na­niu, gdzie zaprasza na spotkanie oso­biste. Umożli­wia także ses­je on-line dla osób z innych częś­ci Pol­s­ki i świa­ta.

 

Dig­i­tal Kara­bela to fir­ma pro­gramisty­cz­na, której wiodą­cym pro­gramem jest aplikac­ja desk­topowa Agile Com­man­der — tabli­ca kan­ban zapro­jek­towana spec­jal­nie dla samodziel­nych pro­gramistów i małych zespołów. Pro­gram pozwala na zapisy­wanie danych są na dysku kom­put­era, dzię­ki czemu moż­na zachować pełną kon­trolę nad dany­mi.

 

PARTNER

Ośrodek w Sarbinowie staw­ia sobie za cel przekazy­wanie wiedzy doty­czącej energii odnaw­ial­nej oraz zachę­canie do poszuki­wa­nia nowych rozwiązań w zakre­sie zaopa­trzenia ener­gety­cznego. Cen­trum w Sarbinowie szczegól­ny nacisk kładzie na prob­lematykę związaną z fotowoltaiką i energią słoneczną. Jed­nym z pod­sta­wowych zamierzeń tej dzi­ałal­noś­ci jest zwróce­nie uwa­gi na możli­woś­ci wyko­rzys­ta­nia lokalnych zasobów energii odnawialnej.Centrum Edukacji Eko­log­icznej jest usy­tuowane w mal­own­iczej scener­ii nad­morskiej przy­rody w odległoś­ci ok. 200 m od brzegu Bał­tyku. Posi­a­da ciekawą, zabytkową architek­turę. Obiekt szkole­niowy skła­da się z dwóch budynków wol­nos­to­ją­cych połąc­zonych dachem przeszk­lonym, pod którym zna­j­du­je się powierzch­nia wys­taw­i­en­nicza. Wnętrza zostały zapro­jek­towane w sposób umożli­wia­ją­cy prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci szkole­niowej oraz ekspozy­cyjnej, z uwzględ­nie­niem wymogów komu­nika­cyjnych zwiedza­ją­cych, w tym osób niepełnosprawnych.

Dzię­ki MPS Plas­tic Pack­ag­ing & Pri­vate Label Cos­met­ics Man­u­fac­tur­er, wiodącego, pol­skiego pro­du­cen­ta wysok­iej jakoś­ci kos­me­tyków, opakowań z tworzyw sztucznych oraz środ­ków czys­toś­ci, także w tym roku może­my korzys­tać ze wspani­ałej ścian­ki do wspól­nych zdjęć.

PATRONAT


 

Scroll to Top