Regulamin uczestnika Blog Matters

Reg­u­lamin określa warun­ki i zasady uczest­nict­wa w spotka­niu Blog Matter. 

 1. Reg­u­lamin określa warun­ki i zasady uczest­nict­wa w spotka­niu Blog Mat­ters (zwane dalej Wydarzeniem).
 2. Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia są Moni­ka Kil­i­jańs­ka, autor­ka www.konfabula.pl, oraz Mile­na Czupry­ni­ak, autor­ka www.cytryniaki.blogspot.pl (zwane dalej Organizatorami).
 3. Wydarze­nie ma miejsce w Miel­nie, w Hotelu Uni­tral SPA (ul. Piastów 6) w dni­ach 16–17 wrześ­nia 2017 roku.
 4. Uczest­nikiem wydarzenia (zwanym dalej Uczest­nikiem) może być oso­ba fizy­cz­na posi­ada­ją­ca blog pisany w języku polskim.
 5. Warunk­iem uczest­nict­wa w Wydarze­niu jest przesłanie zgłoszenia drogą elek­tron­iczną, akcep­tac­ja niniejszego reg­u­laminu i otrzy­manie drogą mailową do 30 czer­w­ca 2017 roku potwierdzenia udzi­ału w Wydarzeniu.
 6. Zgłoszenia udzi­ał w Wydarze­niu moż­na przesyłać mailowo na adres e-mail blogmatterspl@gmail.com lub poprzez for­mu­la­rz zgłoszeniowy dostęp­ny na stron­ie Wydarzenia www.blogmatters.pl.
 7. Udzi­ał w wydarze­niu jest bezpłat­ny dla Uczest­ni­ka. Orga­ni­za­torzy nie pokry­wa­ją kosztów dojaz­du na Wydarze­nie, posiłków i zakwaterowania.
 8. Uczest­nik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do real­iza­cji pro­ce­su rejes­tracji zgłoszeń (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed­no­li­ty: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 9. Uczest­nik zobow­iązu­je się do udzi­ału w warsz­tat­ach i prelekc­jach. Orga­ni­za­tor dołoży wszel­kich starań, by warsz­taty i prelekc­je były jak najbardziej mery­to­ryczne i przy­datne dla Uczestnika.
 10. Orga­ni­za­tor prześle najpóźniej tydzień po Wydarze­niu pełny spisu prele­gen­tów, spon­sorów i patronów Wydarzenia.  Uczest­nik zobow­iązu­je się do napisa­nia w ciągu miesią­ca do zakończenia Wydarzenia przy­na­jm­niej jed­nego wpisu na swoim blogu, w którym wyrazi opinię o Wydarze­niu wraz z akty­wny­mi linka­mi do spon­sorów i patronów Wydarzenia.
 11. Lin­ki z relac­ja­mi i recen­z­ja­mi uczest­ni­cy zobow­iązu­ją się przesłać na adres e-mail blogmatterspl@gmail.com do dnia 1 listopa­da 2017 roku.
 12. W trak­cie trwa­nia Wydarzenia zostanie wyko­nana doku­men­tac­ja fotograficzna/filmowa, która będzie mogła zostać wyko­rzys­tana w relac­jach uczestników/partnerów/sponsorów Wydarzenia. Uczest­nik wyraża zgodę na rozpowszech­ni­an­ie swo­jego wiz­erunku na stronach doty­czą­cych Wydarzenia oraz blo­gach uczestników.
 13. Wszys­tkie infor­ma­c­je nt. wydarzenia oraz lista uczest­ników zostaną opub­likowane na stron­ie WWW Wydarzenia www.blogmatters.pl oraz na fan­page Wydarzenia.
 14. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­any Regulaminu.
 15. Orga­ni­za­tor zobow­iązu­je się do każ­do­ra­zowego poin­for­mowa­nia Uczest­ników o ew. zmi­anach w Reg­u­laminie poprzez zamieszcze­nie jego nowej wer­sji na stron­ie Wydarzenia.

Wer­s­ja Reg­u­laminu z dnia: 08.04.2017

Przewiń do góry