Nie wiesz, czy brać udział w spotkaniu? Poznaj referencje uczestniczek!

Decyz­je najlepiej się pode­j­mu­je kiedy są one poparte jakimś pewnikiem. Może to być popar­cie kogoś, kogo znamy, cele­bry­ty lub znanego spec­jal­isty. Jeśli waha­cie się, czy przy­jechać na spotkanie w Miel­nie, przeczy­ta­j­cie ref­er­enc­je zeszłorocznych uczest­ników spotka­nia.

W wrześniu 2016r. wzięłam udzi­ał w Spotka­niu blogerek „Może nad morze?”. Było to dla mnie niesamowite przeży­cie bowiem w takim spotka­niu uczest­niczyłam pier­wszy raz. I cho­ci­aż od tamtego cza­su bywałam już na innych to nadal uważam i oce­ni­am spotkanie w Miel­nie jako jed­no z najlepiej przeprowad­zonych spotkań. Orga­ni­za­tor­ki wybrały atrak­cyjny hotel, pomyślały o dzieci­ach uczest­niczek a także o relak­sie samych blogerek. Zapewniły wiele niespodzianek i prezen­tów a także dawkę prak­ty­cznej wiedzy dzię­ki prele­gen­tom.

~~ Krysty­na Polek, twardonaziemimiekkowchmurach.blogspot.com

W spotka­niu „Może nad morze” miałam okazję uczest­niczyć we wrześniu 2016 roku. Dla mnie to przede wszys­tkim potęż­na por­c­ja mery­to­rycznej wiedzy oraz bard­zo przy­jaz­na i swo­js­ka atmos­fera, zapewniona przez Orga­ni­za­tor­ki. Moni­ka i Mile­na to dwa total­nie różne żywioły. Jed­na spoko­j­na i state­cz­na, dru­ga zupełnie sza­lona i niesamowicie ener­gety­cz­na. Razem stanow­ią mieszankę ide­al­ną ! – i wcale nie jest to z mojej strony pró­ba podl­iza­nia się ?
Poza fajnym kli­matem spotka­nia miałyśmy też niepow­tarzal­ną okazję, żeby zapoz­nać się z zagad­nieni­a­mi z dziedziny fotografii oraz tworzenia tek­stów i dostać potężnego motywa­cyjnego kop­ni­a­ka, którego zaser­wowały nam wszys­tkie wys­tępu­jące przed nami prele­gen­t­ki. Bard­zo istotne było dla mnie również to, że even­towi przyświecał taki ważny, szczyt­ny cel – i że wszys­tkie środ­ki zgro­mad­zone w trak­cie zbiór­ki i licy­tacji przez­nac­zone zostały dla pac­jen­tów dziecięcego hos­picjum.
Jeżeli wciąż się zas­tanaw­ia­cie, czy wziąć udzi­ał w kole­jnych wydarzeni­ach orga­ni­zowanych przez ten zgrany duet – rozwiewam wszys­tkie Wasze wąt­pli­woś­ci ! ? Jeśli tylko będzie mi dane po raz kole­jny współpra­cow­ać z tymi świet­ny­mi Dziew­czy­na­mi – nie zawa­ham się nawet przez chwilę ?

~~Nasze Bąbelkowo

Scroll to Top