Prelegenci Blog Matters 2018

Zgod­nie z prośba­mi uczest­niczek tegoroczny Blog Mat­ters będzie jednod­niowym spotkaniem. Ale na pewno nie będzie nud­nym! Poz­na­j­cie prele­gen­tów Blog Mat­ters 2018!

Paulina Pamuła

Entuz­jast­ka kreaty­wnego dzi­ała­nia z przy­tu­pem. Prop­a­ga­tor­ka twór­czego sty­lu życia i trenowa­nia kreaty­wnoś­ci poprzez próbowanie nowych rzeczy.

Z pasji i wyk­sz­tałce­nia eduka­tor­ka dorosłych. Autor­ka kursów online i webi­na­rów z zakre­su kreaty­wnoś­ci i wyko­rzys­ta­nia nowych tech­nologii w edukacji, które łączy hasło: „zacznij z tym, co masz i przes­tań zwlekać!”.

Jej super­mocą jest budowanie zaan­gażowanej społecznoś­ci wokół idei, w którą wierzy. Od pon­ad trzech lat rozwi­ja w sieci (i poza nią) społeczność „Wszys­tkiego kreaty­wnego!”. To miejsce, które ma łączyć ludzi, mobi­li­zować do pode­j­mowa­nia kreaty­wnych wyzwań i odważnej real­iza­cji pomysłów.

Lin­ki:

Fan­page Wszys­tkiego kreaty­wnego: https://www.facebook.com/wszystkiegokreatywnego/

Gru­pa Wszys­tkiego kreaty­wnego: https://www.facebook.com/groups/wszystkiegokreatywnego/

Wys­tąpi­e­nie z ele­men­ta­mi warsz­ta­towy­mi: Nie taki webi­nar straszny jak go malu­ją, czyli jak zor­ga­ni­zować swój pier­wszy webi­nar (i nie zwar­i­ować)

Myślisz o tym, by wys­tar­tować z webi­na­ra­mi, ale stre­su­jesz się tym i kom­plet­nie nie wiesz, jak się za to zabrać? Też kiedyś byłam w tym miejs­cu. W lipcu 2015 r. poprowadz­iłam swój pier­wszy webi­nar i… tech­ni­ka mnie pokon­ała. Bard­zo mnie to zniechę­ciło i na rok zrezyg­nowałam z dal­szego ich prowadzenia. Pod­czas mojej prelekcji opowiem Ci, co możesz zro­bić, by uniknąć moich błędów.

Dowiesz się:

  • jak opanować stres i stra­ch przed nadawaniem na żywo,

  • jak się odpowied­nio przy­go­tować do tego wyzwa­nia,

  • jakich narzędzi użyć, by zupełnie bezpłat­nie stworzyć swój włas­ny pokój webi­na­rowy,

  • o czym pamię­tać przed, w trak­cie i po webi­na­rze.

Lena Murawska

Swo­ją drogę zawodową związa­ła z byciem blog man­agerem i copy­writerem, o czym przeczy­tasz więcej na stron­ie lenamurawska.pl. Blogu­je pod adresem mama-m.pl.

Autor­ka książ­ki o noworod­ku. Znana z prowadzenia LIVE’ów: spec­jal­isty­cznych, unbox­ingów, tych calkiem oso­bistych, jak i spon­tan­icznych o DIY. Celem jej dzi­ałań jest inspirowanie mam free­lancerek i wspar­cie blogerów w ich codzi­en­nej dzi­ałal­noś­ci.

Prelekc­ja – Skutecz­na strate­gia dzi­ałań na Facebook’u.

Pod­czas prelekcji otrzy­ma­cie mate­ri­ały, które poz­wolą Wam od razu zacząć dzi­ałać. Lena pokaże Wam, że przy odrobinie samodyscy­pliny i naby­ciu odpowied­nich umiejęt­noś­ci pop­u­larność na Facebook’u nie rujnu­je budże­tu.

Anna Chomiak

Od 5 lat prowadzi blo­ga, która wyróż­nia się aut­en­ty­cznoś­cią, przełamy­waniem tabu i
ukazy­waniem życia bez fil­trów. W 2017 roku została okrzyknię­ta Wschodzącą Gwiazdą
Blo­gos­fery Rankingu Najbardziej Wpły­wowych Blogerów wg Jasona Hunta. Czytel­nicz­ki
pokochały ją mimo, że moc­no odb­ie­ga od ideału, jest niesz­ablonowa i potrafi wzbudzać
skra­jne emoc­je. Social media stały się jej kole­jną namięt­noś­cią zaraz po książkach, teatrze,
sporcie i „usługi­wa­niu” kotom. Pry­wat­nie łączy pracę w domu z wychowywaniem dwóch
córek. Niei­de­al­na żona ide­al­nego męża. Emery­towana judocz­ka. Urod­zona lid­er­ka. Paulo
Coel­ho w spód­ni­cy. Spraw­czyni zamiesza­nia w Inter­ne­tach, na co dzień utrzy­mu­je się z
pisa­nia blo­ga www.nieidealnaanna.com

Prelekc­ja — Jak znaleźć się w Rankingu Jasona Huta — mity i fak­ty.

Scroll to Top