Prelegenci Blog Matters 2017

Gdy­by Blog Mat­ters operą, zapewne zaczy­nal­iśmy z górnego C. Ale Blog Mat­ters to spotkanie bloger­skie, dlat­ego zaprosil­iśmy na nie najlep­szych prele­gen­tów, jakich tylko mogliśmy. Pisać potrafi praw­ie każdy, robić zdję­cia czy rysować także, jed­nak robić to pro­fesjon­al­nie — o, tu już potrze­ba więcej wiedzy. Porząd­ną dawkę otrzy­ma­cie na wrześniowym spotka­niu. Kim są prele­gen­ci Blog Mat­ters 2017?

Ewa Popielarz, prelekcja: “Copywriting w skali makro. Jak, gdzie, kiedy i za ile?”

Ewa Popielarz

Kil­ka słów o sobie:

Ze słowa­mi i za pomocą słów pracu­ję na co dzień – jestem dyplo­mowanym redak­torem i dzi­en­nikarzem. Od początku studiów edy­tors­kich pracu­ję w zawodzie. Minęło już pon­ad 10 lat, w cza­sie których redagu­ję, przy­go­towu­ję korek­ty, tran­skrypc­je i piszę tek­sty. W sierp­niu 2016 roku założyłam fir­mę i od tej pory dzi­ałam pod włas­nym szyl­dem.

A pry­wat­nie? Mieszkam w pięknych Niepołom­i­cach pod Krakowem – z jed­nym Mężem i trójką Dzieci. Jeśli aku­rat nie pracu­ję i nie czy­tam, to robię na pewno jed­ną z trzech rzeczy: przyj­mu­ję goś­ci, prze­me­blowu­ję któryś z pokoi albo siedzę w kuch­ni i piekę cias­ta lub chle­by.”

Więcej infor­ma­cji na stron­ie inter­ne­towej ewapopielarz.pl oraz Face­booku.

O czym będzie mówić?

  • Jak pisać, żeby ludzie chcieli za to płacić.
  • Gdzie się pokazać, żeby nie zginąć w tłu­mie.
  • Kiedy zacząć, żeby nie ucier­pi­ały na tym dzieci.
  • Ile da się na tym zaro­bić – zero teorii, same konkre­ty, czyli moje zarob­ki w 2016 roku.

Ola Gościniak

Kil­ka słów o sobie:

Dzi­ała na blogu Jestem Inter­ak­ty­w­na. Zakochana w Word­Pressie (ponoć ze wza­jem­noś­cią), oga­r­nia też SEO i lubi nowe tech­nolo­gie.  Pisze, uczy i radzi na grupie wspar­cia dla kobi­et na FB “Jesteśmy inter­ak­ty­wne”, tworzy kursy online oraz prowadzi szkole­nia i warsz­taty. Swo­je hob­by odnalazła w ucze­niu, jak samodziel­nie stworzyć stronę WWW marzeń i każdego dnia dodawać jej skrzy­deł.

O czym będzie mówić?

Ola opowie pod­czas prelekcji o tworze­niu i sprzedaży włas­nych pro­duk­tów w sklepiku przy­bl­o­gowym np. kursów, e-booków itd. A konkret­nie — jak to zro­bić niskokosz­towo i móc zad­bać o pasy­wny zarobek na blogu bez koniecznoś­ci współprac z marka­mi

Magda Bek

Kil­ka słów o sobie:

Socjolog, obser­wa­tor, free­lancer, com­mu­ni­ty man­ag­er, autor­ka blo­ga. Zafas­cynowana światem mediów społecznoś­ciowych i mar­ketingu. Zwolen­nicz­ka staw­ia­nia na relac­je. Dużo obser­wu­ję i wyciągam wnios­ki. Nie cier­pię na nad­mi­ar wol­nego cza­su. Pry­wat­nie mama, która stara się oga­r­nąć rzeczy­wis­tość.

Krzysia Bezubik

Kil­ka słów o sobie:
Dok­tor lit­er­atur­oz­naw­st­wa (stu­dia dok­toranck­ie i obrona w Insty­tu­cie Badań Lit­er­ac­kich PAN w Warsza­w­ie), pis­ar­ka, nauczy­ciel­ka z wielo­let­nim doświad­cze­niem, bloger­ka. Pub­likowała w „Fa-arcie”, „Epei”; wydała: tomik opowiadań pt. „Podróż”, „Tatry huczą gnozą!”, „Piszę, bo chcę. Porad­nik kreaty­wnego pisa­nia”, „Raj na kredyt”. Juror­ka w konkur­sach lit­er­ac­kich. Autor­ka pro­gra­mu kursów i warsz­tatów kreaty­wnego pisa­nia „Piszę, bo chcę…” (www.PiszeBoChce.pl). Pracu­je z osoba­mi, które chcą pisać tak, by inni chcieli to czy­tać.

Agnieszka Ossowska

Kil­ka słów o sobie:

Aga­ta ma za sobą kilka­naś­cie lat pra­cy w redakc­jach gazet i por­tali inter­ne­towych, kierowała również dzi­ałem mar­ketingu inter­ne­towego w agencji reklam­owej oraz pisała sztu­ki teatralne i adap­tac­je sceniczne. Obec­nie wyda­je ser­wis HappyKoszalin.pl. Zaj­mu­je się też doradztwem w zakre­sie mar­ketingu w sieci. Z wyk­sz­tałce­nia jest filolo­giem, ukończyła również pody­plo­mowe Studi­um Lit­er­acko — Artysty­czne.

Anna Teodorczyk, prelekcja “Jak myśleć o projektowaniu graficznym?”

Kil­ka słów o sobie:

Grafik spec­jal­izu­ją­cy się w ilus­tracji oraz łama­niu i składzie tek­stów pod pub­likac­je książkowe. Autor­ka artykułów dla por­tali i mag­a­zynów inter­ne­towych oraz autorskiego blo­ga “na odchamie­nie” – Anna Alter­naty­wnie – na którym przy­bliżam pop­u­larne zagad­nienia i mało znane tem­aty z zakre­su sztuk wiz­ual­nych, kul­tu­ry, designu oraz pra­cy grafi­ka. Wiel­bi­ciel­ka lit­er­atu­ry wsze­lakiej i przy­godowych gier kom­put­erowych.

Więcej infor­ma­cji na: annateodorczyk.com i fan­page blo­ga.

O czym będzie mówić:

Jak myśleć o pro­jek­towa­niu graficznym
1. Na co zwraca uwagę odbior­ca i jak stop­niować ważność infor­ma­cji
2. Jakie znacze­nie mają kolory, rodzaj czcionek, kom­pozy­c­ja itp.
3. Dlaczego nie nauczysz się “ład­nie rysować” na tych zaję­ci­ach

Anita Bednarczyk, Tajniki skutecznej ikonografiki

Kil­ka słów o sobie:

Na co dzień real­izu­ję się w pro­jek­towa­niu skutecznych info­grafik pro­duk­towych. Uwiel­bi­am innowac­je dzię­ki czemu chęt­nie pod­da­ję swo­ją doty­chcza­sową wiedzę i doświad­cze­nie ciągłym testom. To pozwala mi na wery­fikację swoich założeń jak i potwierdze­nie rekomen­dacji lid­erów info­grafi­ki z całego świa­ta. INFOGRAFIKA to nie tylko potę­ga obrazu, ale i skuteczny język komu­nikacji. Obec­nie pod­jęłam wyzwanie napisa­nia pier­wszej w Polsce kom­plek­sowej pozy­cji o info­grafice pt. „Kom­pendi­um info­grafi­ki”. Wierzę, że poprzez ten pro­jekt wspól­ny­mi siła­mi wpłyniemy na jakość i poziom pro­jek­towanych info­grafik w Polsce. Przy­czyni się to nie tylko do wzros­tu świado­moś­ci pro­jek­towej, ale również do zmi­any pode­jś­cia i postawy pro­jek­tan­tów. Ważne jest by wszys­tkie info­grafi­ki bez prob­le­mu łamały bari­ery językowe dostar­cza­jąc skuteczne treś­ci w formie wiz­ual­nej opowieś­ci!

Więcej infor­ma­cji na stron­ie WWW.

Agata Ciesielska, poprowadzi warsztaty fotograficzne

Kil­ka słów o sobie:

Jestem fotografem rodzin­nym, co oznacza, że pomagam zapamię­tać najważniejsze chwile Waszej rodziny. Obser­wu­ję i wyła­pu­ję chwile, by pokazać na zdję­ci­ach nat­u­ralne uczu­cia. Zapisu­ję Wasze his­to­rie i zamykam w niepow­tarzal­nych albu­mach. Na co dzień mieszkam w Gdyni, niemal nad samym morzem i nie wyprowadz­iłabym się nigdzie indziej, ale chęt­nie podróżu­ję po Polsce.

Więcej infor­ma­cji na Face­booku, stron­ie WWW i Insta­gramie.

Aga­ta poprowadzi warsz­taty plen­erowe z fotografii portre­towej.

Scroll to Top