Najnowsze informacje

Ostat­ni­mi cza­sy blo­gi par­entin­gowe są coraz bardziej pop­u­larne w Internecie. Wraz z pow­stawaniem nowych blogów, pow­sta­ją pomysły na inte­grację blo­gowej społecznoś­ci. Jed­nym z takich wydarzeń są spotka­nia blogerów. Do ich listy dołączył także Kosza­lin i “Może nad morze”. Jak było? Zobacz­cie sami!

Podob­no po sezonie let­nim nad morzem nie ma nic ciekawego. Nic bardziej myl­nego, jest Blog Mat­ters!

Blog Mat­ters to nad­morskie spotkanie bloger­skie. Tu staw­iamy przede wszys­tkim na pogłębian­ie wiedzy i dzie­le­nie się doświad­czeni­a­mi ze spec­jal­is­ta­mi w swoich dziedz­i­nach.


Scroll to Top