Najnowsze informacje

Tegoroczne spotkanie Blog Mat­ters wyjątkowo zor­ga­ni­zowane zostało wcześniej. I miało bard­zo wyjątkowy powód: chcieliśmy zarówno dzieciom, jak i uczest­niczą­cym w wydarze­niu dorosłym zro­bić mały Dzień Dziec­ka. Czy nasz plan udał się i 2 czer­w­ca 2018 w Trans­granicznym Cen­trum Edukacji Eko­log­icznej w Sarbinowie było wesoło i radośnie, a zarazem mery­to­rycznie i wartoś­ciowo?

Czemu warto było być uczestnikiem Blog Matters?

Blog Mat­ters to wyjątkowe spotkanie, gdyż staw­ia przede wszys­tkim na net­work­ing, pogłębian­ie wiedzy i dzie­le­nie się doświad­czeni­a­mi. Pod­czas even­tu uczest­ni­cy mieli m.in. możli­wość zdoby­cia przy­dat­nej wiedzy doty­czącej zara­bi­a­nia w sieci czy pro­mowa­nia włas­nej mar­ki, trików przy­dat­nych w sprawnym dzi­ała­niu w medi­ach społecznoś­ciowych, prowadzenia webi­na­rów i wide­o­relacji na żywo. Wszys­tkie wykłady prowad­zone były przez prele­gen­tów bogatych w doświad­czenia: Paulinę Pamułę, Annę Cho­mi­ak i Lenę Murawską. Najlep­szym dowo­dem, że tem­aty były ciekawe, był grad pytań na koniec każdego wykładu.

Pod­czas zajęć dzieci miały do dys­pozy­cji opiekę ani­ma­tor­ki oraz starsza­ki ciekawe wykłady o ekologii. Sza­leńst­wom na placu zabaw oraz pod­czas spaceru po lesie ni było koń­ca!

Kto nas wspierał?

Małe, kam­er­alne spotka­nia mają poza łat­woś­cią naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów jeszcze jeden plus: prezen­ty od spon­sorów. W tym roku poz­wo­lil­iśmy każde­mu z uczest­ników samodziel­nie wybrać co najlepiej będzie im pasować. Jed­nak dla każdego zarez­er­wowane były:

Dla nas, jako orga­ni­za­torów ważne były też patronaty Miel­na oraz Prezy­den­ta Kosza­li­na, por­talu Mądrzy Rodz­ice, a także Reach a Blobger. Chce­my, by o Pomorzu Środ­kowym było głośno nie tylko latem.

W tym miejs­cu muszę także wymienić naszego zeszłoroczen­go spon­so­ra, MPS Plas­tic Pack­ag­ing & Pri­vate Label Cos­met­ics Man­u­fac­tur­er, dzię­ki które­mu i w tym roku może­my cieszyć się zdję­ci­a­mi na tle wspani­ałej fotoś­cian­ki.

Nad całoś­cią spotka­nia mają piecze Moni­ka Kil­i­jańs­ka z konfabula.pl oraz Mile­na Czupry­ni­ak z cytryniaki.pl.

Spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni Blog Mat­ters 2018. Dzię­ki nim to co dobre, sta­je się jeszcze lep­sze!

Zgod­nie z prośba­mi uczest­niczek tegoroczny Blog Mat­ters będzie jednod­niowym spotkaniem. Ale na pewno nie będzie nud­nym! Poz­na­j­cie prele­gen­tów Blog Mat­ters 2018!

Jeszcze przed wakac­ja­mi zaprasza­my na czer­w­cowe spotkanie bloger­skie w Sarbinowie. Po co sobie zaprzą­tać głowę pod­czas majów­ki — zapisz się już dziś!

Reg­u­lamin określa warun­ki i zasady uczest­nict­wa w spotka­niu Blog Mat­ters. 

Podob­no po sezonie let­nim nad morzem nie ma nic ciekawego. Nic bardziej myl­nego od kiedy jest Blog Mat­ters 2017! To bloger­skie spotkanie, dzię­ki które­mu nie tylko rozwiniesz sieć kon­tak­tów, ale także zdobędziesz pier­wszy patent bycia social media nin­ja, polep­szysz warsz­tat fotograficzny, graficzny i pis­ars­ki, dowiesz się jak wydać książkę i przekuć swo­je marzenia w biznes z sukce­sem. A wszys­tko to trwało tylko dwa dni, 16–17 wrześ­nia w mieleńskim Hotel Well­ness & SPA Uni­tral.

Sprawdź jakie warsz­taty i prelekc­je czeka­ją na Ciebie pod­czas tegorocznego Blog Mat­ters!

Spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni Blog Mat­ters 2017. To właśnie dzię­ki nim wszys­tko jest możli­we!

Gdy­by Blog Mat­ters operą, zapewne zaczy­nal­iśmy z górnego C. Ale Blog Mat­ters to spotkanie bloger­skie, dlat­ego zaprosil­iśmy na nie najlep­szych prele­gen­tów, jakich tylko mogliśmy. Pisać potrafi praw­ie każdy, robić zdję­cia czy rysować także, jed­nak robić to pro­fesjon­al­nie — o, tu już potrze­ba więcej wiedzy. Porząd­ną dawkę otrzy­ma­cie na wrześniowym spotka­niu. Kim są prele­gen­ci Blog Mat­ters 2017?

Decyz­je najlepiej się pode­j­mu­je kiedy są one poparte jakimś pewnikiem. Może to być popar­cie kogoś, kogo znamy, cele­bry­ty lub znanego spec­jal­isty. Jeśli waha­cie się, czy przy­jechać na spotkanie w Miel­nie, przeczy­ta­j­cie ref­er­enc­je zeszłorocznych uczest­ników spotka­nia.


Scroll to Top