Może nad morze” – spotkanie blogujących mam w Koszalinie

Ostat­ni­mi cza­sy blo­gi par­entin­gowe są coraz bardziej pop­u­larne w Internecie. Wraz z pow­stawaniem nowych blogów, pow­sta­ją pomysły na inte­grację blo­gowej społecznoś­ci. Jed­nym z takich wydarzeń są spotka­nia blogerów. Do ich listy dołączył także Kosza­lin i “Może nad morze”. Jak było? Zobacz­cie sami!

Organizatorki

Mag­da z blo­ga Ona Jed­na a Ich Dwóch

Muzą, a raczej Muzem do założe­nia blo­ga stał się mój już 2-let­ni synek, oczko w głowie mojej i mojego ukochanego męża, który bard­zo kibi­cow­ał moim blo­gowym zapę­dom, a i cza­sem na blogu napisze coś od siebie. Początkowo blog miał być odskocznią, a dzisi­aj nie wyobrażam sobie nie pisać. Dzię­ki blo­gowi w końcu wzięłam się za swo­ją pasję — fotografowanie i z biegiem cza­su przekułam ją na moje życiowe zaję­cie. Poz­nać może­cie mnie bardziej na blogu www.onajedna.com, na FB @onajednaaichdwoch oraz na Insta­gramie @ona_jedna_blog

 

Mile­na z blo­ga Cytry­ni­a­ki

Jestem peł­noeta­tową żoną i mamą małej Hani. Z wyk­sz­tałce­nia jestem ped­a­gogiem, aktu­al­nie speł­ni­am się w roli Pani domu.
Nad założe­niem blo­ga zas­tanaw­iałam się będąc już w ciąży, ale miałam wiele wąt­pli­woś­ci i obaw. Gdy na świecie pojaw­iła się Hania, byłam już zde­cy­dowana, że “Tak, chcę prowadz­ić blo­ga!”. Chci­ałam mieć swo­je miejsce w sieci. Miejsce do którego każdy może zajrzeć i znaleźć coś dla siebie. Mimo, że spotkałam się z kry­tyką i zaw­iś­cią ludzi, nie pod­dałam się. Piszę, ponieważ lubię pisać, zawsze mam coś do powiedzenia i się tym dzielę. Prócz pisa­nia, lubię także gotować, piec, fotografować, tworzyć różne cuda z fil­cu dla mojej cór­ki, a od niedaw­na lubię także bie­gać. Nie żału­ję swo­jej decyzji. Cieszę się, że mam swo­je miejsce w sieci, że mam garstkę czytel­ników, że włącza­jąc kom­put­er i swo­jego blo­ga, mogę oder­wać się od codzi­en­noś­ci cho­ci­aż na chwilę.
Poz­nać może­cie mnie bardziej na blogu www.onajedna.com, na FB @cytryniaki oraz na Insta­gramie @cytryniaki

Uczestniczki spotkania

Orga­ni­za­tor­ki:
1. Mag­da z blo­ga Ona Jed­na a Ich Dwóch z blo­ga www.onajedna.com
2. Mile­na z blo­ga Cytry­ni­a­ki z blo­ga www.cytryniaki.blogspot.com
Uczest­nicz­ki:
3. Ania zycnieumieracania.blogspot.com/
4. Gosia Mło­da Żon­ka z blo­ga www.mlodazonka.pl
5. Daria Ja Mat­ka Niedoskon­ała z blo­ga jamatkaniedoskonala.blogspot.com
6. Ani­ta Odkry­wka prze­wod­nik dla Mam z blo­ga odkrywkaprzewodnikdlamam.blogspot.com
7. Kami­la Misz Masz Pacza­j­ki z blo­ga paczajka.blogspot.com
8. Mar­ta Buba z blo­ga www.bubabroi.blogspot.com
9. Ania Mama­mu­sia i łobuzi­a­ki z blo­ga mamamusia-i-lobuziaki.blogspot.com/
10. Iza Nianio born to be wild z blo­ga www.nianio.com.pl
11. Alek­san­dra Współczes­na Mat­ka Pol­ka z blo­ga www.wspolczesna-mp.pl
12. Moni­ka Były sobie świn­ki trzy z blo­ga www.swinki3.blox.pl
13. Iza Nie tylko różowo z blo­ga www.nietylkorozowo.pl
14. Boże­na Mama Trój­ki z blo­ga www.mama-trojki.pl/
15. Ewa Anielove z blo­ga a-n-i-e-l-o-v-e.blogspot.com/
16. Agnes magnesik.eu z blo­ga www.magnesik.eu/
17. Klau­dia Niezłe Ziółko z blo­ga www.niezleziolkoblog.pl
18. Karoli­na Dwapluscztery.pl z blo­ga www.dwapluscztery.pl

Miejsce spotkania

Park Cafee

  • Restau­rac­ja & Kaw­iar­nia
  • Wyjątkowe menu oparte wyłącznie na świeżych pro­duk­tach
  • Cias­ta włas­nego wyp­ieku
  • Lody włas­nej pro­dukcji
  • Wszys­tko ser­wu­je­my tak jak sami byśmy chcieli zjeść.

Plan spotkania

11:00–11:15 Przy­wi­tanie uczest­niczek, kawa

11:15–12:15 Wykład coach’a Agniesz­ki Mar­czak
Wprowadze­nie inte­gra­cyjne. Jak o sobie pisać, jak  sobie mówić?

12:15–12:20 Prz­er­wa

12:20–12:35 Prezen­tac­ja mar­ki “Dizolve”, Ania Dudz­ic­ka

12:35–12:45 Prz­er­wa

12:35–13:20 Wykład diete­ty­ka Natalii Jasi­akiewicz-Jeleń
Najwięk­sze zagroże­nia w diecie mat­ki i dziec­ka w XXI wieku — fak­ty i mity.

13:20–13:45 Obi­ad

13:45–14:20 Prezen­tac­ja kos­me­tyków “Plus dla skóry”, Roksana Prusar­czyk

14:20–14:45 Prz­er­wa

14:45–15:15 Losowanie upominków

15:15–16:00 Tort, pamiątkowe zdję­cia

 

Blogerki charytatywnie

Pod­czas spotka­nia zebra­no środ­ki na Sto­warzysze­nie Mama w Mieś­cie Kosza­lin i jego cele statu­towe.

Sto­warzysze­nie Mama w Mieś­cie Kosza­lin pow­stało w lutym z potrze­by ser­ca grona kobi­et dzi­ała­ją­cych w grupie na Face­booku. Gru­pa na FB liczy już blisko 2500 członkiń. Kobi­ety wymieni­a­ją się tam doświad­cze­niem, dzielą się swoi­mi radoś­ci­a­mi i smutka­mi, a także mogą swo­bod­nie prosić o pomoc.

Sto­warzysze­nie MwMK pow­stało po to, aby łatwiej docier­ać do potrze­bu­ją­cych, orga­ni­zować even­ty, a także wspier­ać mias­to w dzi­ałal­noś­ci pro-rodzin­nej. To, co nas wyróż­nia spośród innych, to ogrom­na rzesza kobi­et, które nam zau­fały. W ramach Sto­warzyszenia dzi­ała Sztab Pomo­cowy „Mama Mamie”, który wspiera lokalnie potrze­bu­jące Mat­ki i ich dzieci.
Na kon­cie Sto­warzyszenia jest już kil­ka sukcesów (m.in. akc­je: wyprawka szkol­na, zbiór­ki odzieży, Mikoła­j­ki, piknik rodzin­ny, zbiór­ki żywnoś­ci), a Członk­inie nadal mają głowy pełne pomysłów na nowe dzi­ała­nia.

Może nad morze w mediach

E-kosza­lin

Relacje ze spotkania

Ona jed­na

Cytry­ni­a­ki: relac­ja i wpis o spon­so­rach

Ja mat­ka niedoskon­ała

Odkry­wka — Prze­wod­nik dla mam

Dzwoneczkowy raj mamy

Żyć nie umier­ać

Łobuzi­a­ki

Anielo­va

Scroll to Top