Blog Matters 2018 – najlepsze spotkanie blogerskie w Sarbinowie!

Tegoroczne spotkanie Blog Mat­ters wyjątkowo zor­ga­ni­zowane zostało wcześniej. I miało bard­zo wyjątkowy powód: chcieliśmy zarówno dzieciom, jak i uczest­niczą­cym w wydarze­niu dorosłym zro­bić mały Dzień Dziec­ka. Czy nasz plan udał się i 2 czer­w­ca 2018 w Trans­granicznym Cen­trum Edukacji Eko­log­icznej w Sarbinowie było wesoło i radośnie, a zarazem mery­to­rycznie i wartoś­ciowo?

Czemu warto było być uczestnikiem Blog Matters?

Blog Mat­ters to wyjątkowe spotkanie, gdyż staw­ia przede wszys­tkim na net­work­ing, pogłębian­ie wiedzy i dzie­le­nie się doświad­czeni­a­mi. Pod­czas even­tu uczest­ni­cy mieli m.in. możli­wość zdoby­cia przy­dat­nej wiedzy doty­czącej zara­bi­a­nia w sieci czy pro­mowa­nia włas­nej mar­ki, trików przy­dat­nych w sprawnym dzi­ała­niu w medi­ach społecznoś­ciowych, prowadzenia webi­na­rów i wide­o­relacji na żywo. Wszys­tkie wykłady prowad­zone były przez prele­gen­tów bogatych w doświad­czenia: Paulinę Pamułę, Annę Cho­mi­ak i Lenę Murawską. Najlep­szym dowo­dem, że tem­aty były ciekawe, był grad pytań na koniec każdego wykładu.

Pod­czas zajęć dzieci miały do dys­pozy­cji opiekę ani­ma­tor­ki oraz starsza­ki ciekawe wykłady o ekologii. Sza­leńst­wom na placu zabaw oraz pod­czas spaceru po lesie ni było koń­ca!

Kto nas wspierał?

Małe, kam­er­alne spotka­nia mają poza łat­woś­cią naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów jeszcze jeden plus: prezen­ty od spon­sorów. W tym roku poz­wo­lil­iśmy każde­mu z uczest­ników samodziel­nie wybrać co najlepiej będzie im pasować. Jed­nak dla każdego zarez­er­wowane były:

Dla nas, jako orga­ni­za­torów ważne były też patronaty Miel­na oraz Prezy­den­ta Kosza­li­na, por­talu Mądrzy Rodz­ice, a także Reach a Blobger. Chce­my, by o Pomorzu Środ­kowym było głośno nie tylko latem.

W tym miejs­cu muszę także wymienić naszego zeszłoroczen­go spon­so­ra, MPS Plas­tic Pack­ag­ing & Pri­vate Label Cos­met­ics Man­u­fac­tur­er, dzię­ki które­mu i w tym roku może­my cieszyć się zdję­ci­a­mi na tle wspani­ałej fotoś­cian­ki.

Nad całoś­cią spotka­nia mają piecze Moni­ka Kil­i­jańs­ka z konfabula.pl oraz Mile­na Czupry­ni­ak z cytryniaki.pl.

Scroll to Top