Blog Matters 2017 — najlepsze spotkanie blogerskie w Mielnie!

Podob­no po sezonie let­nim nad morzem nie ma nic ciekawego. Nic bardziej myl­nego od kiedy jest Blog Mat­ters 2017! To bloger­skie spotkanie, dzię­ki które­mu nie tylko rozwiniesz sieć kon­tak­tów, ale także zdobędziesz pier­wszy patent bycia social media nin­ja, polep­szysz warsz­tat fotograficzny, graficzny i pis­ars­ki, dowiesz się jak wydać książkę i przekuć swo­je marzenia w biznes z sukce­sem. A wszys­tko to trwało tylko dwa dni, 16–17 wrześ­nia w mieleńskim Hotel Well­ness & SPA Uni­tral.

Co wyróżnia Blog Matters?

Blog Mat­ters to wyjątkowe spotkanie, gdyż staw­ia przede wszys­tkim na net­work­ing, pogłębian­ie wiedzy i dzie­le­nie się doświad­czeni­a­mi. Do tego za dar­mo! Pod­czas even­tu uczest­ni­cy mieli m.in. możli­wość zdoby­cia przy­dat­nej wiedzy doty­czącej zara­bi­a­nia w sieci czy pro­mowa­nia włas­nej mar­ki, trików przy­dat­nych w sprawnym dzi­ała­niu w medi­ach społecznoś­ciowych. Dowiedzą się tego pod­czas prelekcji i warsz­tatów (zobacz har­mono­gram spotka­nia) prowad­zonych przez takich spec­jal­istów jak Ola Gościni­ak, Klau­dia Fotyniuk, Mag­dale­na Bek, Anna Teodor­czyk, Aga­ta Ciesielska,Agata Ossows­ka, Ewa Popielarz czy Krzysia Bezu­bik. Tych nazwisk w blo­gos­ferze naprawdę nie trze­ba przed­staw­iać!

 

Kto nas wspierał?

Nic nie jest jed­nak tak do koń­ca za dar­mo. Bloger też człowiek i musi jeść, pić, spać. O to zad­bali spon­sor główny czyli MPS Plas­tic Pack­ag­ing & Pri­vate Label Cos­met­ics Man­u­fac­tur­er oraz dodatkowo Koprinet i Cen­trum Druk. Dzię­ki ich zaan­gażowa­niu mogliśmy spać spoko­jnie, jeść powoli i… robić fan­tasty­czne zdję­cia (fot. Ola Piec).

Niemałym zaskocze­niem był ogrom upominków, jaki­mi została obdarowana każ­da z uczest­niczek. Były nimi:

Akcję konkur­sową wspar­li także sami blogerzy: 500sekund.pl, Ola Gościni­ak, Eweli­na Mierzwińskiej, Joan­ny Wrycza-Beki­er, Rysunkowo mi, Krysi Polek czy Kart­ka z pasją.

Dla nas, jako orga­ni­za­torów ważne były też patronaty Miel­na oraz Prezy­den­ta Kosza­li­na oraz part­nerst­wo Hap­py Kosza­lin, por­talu Mądrzy Rodz­ice, Brand Sab­bath, Pol­skiego Radia Kosza­lin, a także Reach a Blobger. Chce­my, by było głośno o naszym region­ie nie tylko latem.

Nad całoś­cią spotka­nia mają piecze Moni­ka Kil­i­jańs­ka z konfabula.pl oraz Mile­na Czupry­ni­ak z cytryniaki.pl.

Scroll to Top