Blog Matters


Nie wiesz czy brać udział?

Podob­no po sezonie let­nim nad morzem nie ma nic ciekawego. Nic bardziej myl­nego, jest Blog Mat­ters!

Blog Mat­ters to nad­morskie spotkanie bloger­skie. Tu staw­iamy przede wszys­tkim na pogłębian­ie wiedzy i dzie­le­nie się doświad­czeni­a­mi ze spec­jal­is­ta­mi w swoich dziedz­i­nach.

Najlepsze spotkanie blogerskie w Sarbinowie w 2018 roku!

Może dlatego, że jedyne... a może dlatego, że tak wyjątkowe! Sprawdź sam!

Napisz do nas!

Dlaczego warto wziąć udział?


Dowiedz się więcej czego się spodziewać po evencie!

Najważniejsze informacje dla uczestników: zapisy, terminy, plan spotkania...

Read More

Z dumą wspierają nas już Oni! Możesz być jednym z nich!

Read More

Poznaj zespół tworzący tegoroczny Blog Matters!

Read More

Chcesz nam coś powiedzieć? Czekamy na każdą informację!

Read More

Najnowsze informacje


Blog Matters 2018 już 2 czerwca!

Tegoroczne spotkanie Blog Mat­ters wyjątkowo zor­ga­ni­zowane zostało wcześniej. I miało bard­zo wyjątkowy powód: chcieliśmy zarówno dzieciom, jak i uczest­niczą­cym w wydarze­niu dorosłym zro­bić mały Dzień Dziec­ka. Czy nasz plan udał się i 2 czer­w­ca 2018 w Trans­granicznym Cen­trum Edukacji Eko­log­icznej w Sarbinowie było wesoło i radośnie, a zarazem mery­to­rycznie i wartoś­ciowo? Czemu warto było byćRead More…

Spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni Blog Mat­ters 2018. Dzię­ki nim to co dobre, sta­je się jeszcze lep­sze!

Zgod­nie z prośba­mi uczest­niczek tegoroczny Blog Mat­ters będzie jednod­niowym spotkaniem. Ale na pewno nie będzie nud­nym! Poz­na­j­cie prele­gen­tów Blog Mat­ters 2018!

Jeszcze przed wakac­ja­mi zaprasza­my na czer­w­cowe spotkanie bloger­skie w Sarbinowie. Po co sobie zaprzą­tać głowę pod­czas majów­ki — zapisz się już dziś!

Reg­u­lamin określa warun­ki i zasady uczest­nict­wa w spotka­niu Blog Mat­ters. 

Podob­no po sezonie let­nim nad morzem nie ma nic ciekawego. Nic bardziej myl­nego od kiedy jest Blog Mat­ters 2017! To bloger­skie spotkanie, dzię­ki które­mu nie tylko rozwiniesz sieć kon­tak­tów, ale także zdobędziesz pier­wszy patent bycia social media nin­ja, polep­szysz warsz­tat fotograficzny, graficzny i pis­ars­ki, dowiesz się jak wydać książkę i przekuć swo­je marzenia w biznesRead More…

Sprawdź jakie warsz­taty i prelekc­je czeka­ją na Ciebie pod­czas tegorocznego Blog Mat­ters!

Spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni Blog Mat­ters 2017. To właśnie dzię­ki nim wszys­tko jest możli­we!

Gdy­by Blog Mat­ters operą, zapewne zaczy­nal­iśmy z górnego C. Ale Blog Mat­ters to spotkanie bloger­skie, dlat­ego zaprosil­iśmy na nie najlep­szych prele­gen­tów, jakich tylko mogliśmy. Pisać potrafi praw­ie każdy, robić zdję­cia czy rysować także, jed­nak robić to pro­fesjon­al­nie — o, tu już potrze­ba więcej wiedzy. Porząd­ną dawkę otrzy­ma­cie na wrześniowym spotka­niu. Kim są prele­gen­ci Blog Mat­tersRead More…

Decyz­je najlepiej się pode­j­mu­je kiedy są one poparte jakimś pewnikiem. Może to być popar­cie kogoś, kogo znamy, cele­bry­ty lub znanego spec­jal­isty. Jeśli waha­cie się, czy przy­jechać na spotkanie w Miel­nie, przeczy­ta­j­cie ref­er­enc­je zeszłorocznych uczest­ników spotka­nia.

Scroll to Top